کد مطلب: ۴۴۹۱۴۰
۰۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۱

مشخص شدن مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد ۱۴۰۱

مدیرکل امورمالیاتی استان زنجان از تعیین مالیات مقطوع عملکرد صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ با رعایت مفاد بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور خبر داد.

به گزارش مجله خبری نگار،فیروز شکوری، مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اظهار داشت: به منظور تکریم مودیان، اجرای عدالت مالیاتی و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ برخی از صاحبان مشاغل، مشمولان تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مشخص شدند.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان در مورد مشمولان تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم بیان داشت: همه صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۱ حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آن‌ها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده است، مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف هستند.

وی خاطر نشان شد: مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از مبلغ ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بوده است، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده و پرداخت مالیات متعلق نیز وفق مقررات قانونی خواهد بود.

شکوری افزود: همچنین در پرونده‌های مشارکت مدنی، چنانچه سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکاء بیش از مبلغ ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و یا مجموع درآمد مشارکت بیش از مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال باشد، نیز امکان استفاده از فرم تبصره ماده (۱۰۰) ق. م. م را نداشته و این دسته از مودیان نیز می‌بایست اظهارنامه عادی تکمیل و ارسال نمایند.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان در مورد صاحبان مشاغلی که مکلف به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی بوده‌اند افزود: صاحبان مشاغلی که در اجرای جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مکلف به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی بوده و با توجه به اطلاعات دریافتی نسبت به نصب آن اقدام نکرده و همچنین مواردی که بر اساس اطلاعات واصله از سامانه سوت زنی نسبت به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی اقدام نکرده‌اند نیز امکان استفاده از فرم تبصره ماده (۱۰۰) ق. م. م را نداشته و باید اظهارنامه خود را در موعد مقرر تکمیل و ارسال کنند.

وی تصریح کرد: صاحبان مشاغلی که برای آن‌ها فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده نشده است نیز ملزم به تکمیل و ارسال اظهارنامه خواهند بود.

شکوری با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان و سوابق مودی، مالیات مقطوع مشمولان درستورالعمل تبصره ماده (۱۰۰) ق. م. م را تعیین و مراتب را طی فرمی در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی https://my.tax.gov.ir بارگذاری می‌کند، افزود: در صورتی که فروش و درآمد تعیین و اعلام شده توسط سازمان، کمتر از مبلغ فروش واقعی مودی باشد، مودی مکلف است میزان فروش واقعی خود را در سامانه درج و مالیات نیز در صورتی که فروش و درآمد ابرازی مودی تا میزان حد نصاب ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال باشد، بر مبنای فروش ابرازی تعیین خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان همچنین افزود: در صورتی که فروش و درآمد مودی بیش از مبلغ فوق باشد، مودی مشمول دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با اشاره به تعیین مالیات مقطوع در فرم تبصره ماده (۱۰۰) ق. م. م اظهار داشت: چنانچه مالیات تعیین شده مورد قبول مودی نباشد، مودی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه سالجاری بوده و در این صورت مودی مذکور مشمول این دستورالعمل نبوده و اظهارنامه مودی برابر مقررات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی خاطر نشان شد: مهلت پرداخت مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل تا پایان خردادماه سالجاری است و صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع را به صورت یک جا تا پایان خرداد ماه ندارند، مالیات فوق، حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی قابل تقسیط بوده و عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۰) ق. م. م خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با بیان اینکه چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته‌ای به دست آید که موید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات قرار گرفته است باشد، اظهار داشت: در صورتی که فروش و درآمد بر اساس اسناد و مدارک بیش از میزان حد نصاب دستورالمعل باشد، مودی مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) ق. م. م نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده (۹۷) ق. م. م مشمول جرایم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت‌ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) ق. م. م خواهد بود.

شکوری افزود: در صورتی که فروش و درآمد مشخص شده تا حد نصاب دستورالعمل باشد و مبلغ مابه التفاوت نیز بیش از پانزده درصد باشد، مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد و این مابه التفاوت مالیات مطالبه شده، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۲) ق. م. م نخواهد شد.

این مقام مسئول یادآور شد: چنانچه مودی متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) و (۱۷۲) ق. م. م مربوط به هزینه‌های درمانی، خسارات دریافتی مربوط به سوانح طبیعی و وجوهی که از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک بلاعوض پرداخت می‌شود، در درآمد عملکرد سال ۱۴۰۱ خود باشد، باید نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کند.

در خاتمه مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان در مورد میزان مالیات مقطوع پزشکان اظهار داشت: میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال ۱۴۰۱ مشمول حکم جزء (۱) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بوده‌اند، معادل مالیات تعیین شده مطابق این دستورالعمل یا مالیات مسکوره آن‌ها، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین خواهد شد.

ارسال نظرات
قوانین ارسال نظر